Consiliul de administratie - Liceul Tehnologic Telciu

Consiliul de administratie

DECIZIA NR.147  DIN  3 DECEMBRIE 2014
PRIVIND NUMIREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Profesorul Puica I. Vasile, director al Liceului Tehnologic Telciu, judeţul Bistriţa  Năsăud, numit prin Decizia ISJ Bistriţa Năsăud nr. 1121/5 august 2014,

Având  în vedere prevederile :

 • 97, alin.2, lit.,,a’’ din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 • G. nr.536/2011 privind organizarea şi funcţionarea MECTS, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Articolul 19, ,,d’’ din ROFUIP, aprobat prin Ordinul MEC  nr.4925/08.09.2005, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si functionare a consiliului de administratie din unitatile de invatamant preuniversitar

 

DECIDE :

Art.1. În anul şcolar 2014-2015 se  numește Consiliul de Aministrație din Liceul Tehnologic Telciu în următoarea componență:

 1. Preşedinte: Puica Vasile-Director
 2. Homei Domnica-reprezentant cadru didactic
 3. Varvari Radu-Nicolae- reprezentant cadru didactic
 4. Borzași Rodovica- reprezentant cadru didactic
 5. Tomi Daniela- reprezentant cadru didactic
 6. Mureșan Anda- reprezentant cadru didactic
 7. Todoran Ioan Radu- reprezentant PRIMAR
 8. Scuturici Silviu-Gheorghe– reprezentant Consiliul Local
 9. Ceuca George– reprezentant Consiliul Local
 10. Suciu Ioan– reprezentant Consiliul Local
 11. Rusz Gabriel – reprezentant părinţi
 12. Mutu Monica- reprezentant părinţi
 13. Vlașin Mihaela- reprezentant părinţi
 14. Bichis Traian-reprezentant elevi

Art.2. Compartimentul secretariat va duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

 

DIRECTOR,

PROF. PUICA VASILE